Skip to main content

Phường Châu Phú B nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

     Trong 2 ngày, 14 và 15/1/2024, Đảng ủy phường Châu Phú B tổ chức 3 lớp nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

hình ảnh

     Tham gia học tập, cán bộ, đảng viên được triển khai những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và Nghị quyết về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

     Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII tới cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức,  trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết. Từ đó, vận dụng có hiệu quả vào nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

TH: Thanh Ngân