Skip to main content

Thông tin đơn vị

THÔNG TIN ĐƠN VỊ ỦY BAN NHÂN DÂN - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÂU PHÚ B

hinh

 

Địa chỉ: Đường 30/4, khóm Châu Phú B, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963.865.700

Email: chauphub@angiang.gov.vn